Organisatie Gewest Fryslân > Beleid veilig sportklimaat

Preventiebeleid Veilig sportklimaat – Stichting Topschaatsen Fryslân/ Gewest Fryslân

Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar, maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één-op-één-situaties, maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Facebook). Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de directbetrokkenen bekend. Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terechtkomt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd. Hoe zorgvuldig de directbetrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social-) media naar buiten komt, heb je niet in de hand.

Grensoverschrijdend gedrag trachten te voorkomen

Voor de sport geldt dat we ieder geval van grensoverschrijdend gedrag er één teveel vinden! Een sportorganisatie moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen omdat zien te voorkomen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de (top)sport, het vrijwilligerswerk en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Stichting Topschaatsen Fryslân heeft een aantal maatregelen vastgesteld waarmee de STF evenals het Gewest Fryslân grensoverschrijdend gedrag trachten te voorkomen. 

Verwijzing

1• Verwijzing voor alle betrokkenen binnen de Stichting Topschaatsen Fryslân naar de website van Veilige Sport Nederland voor algemene informatie en gedragscode. 
www.centrumveiligesport.nl 

Tevens is er veel informatie te vinden op de website van de KNSB:
https://knsb.nl/veiligsportklimaat/ Aanvullend op de algemene regelgeving zijn ook de gedragscodes te vinden op KNSB-site:
https://knsb.nl/veiligsportklimaat/veilig-schaats-en-skateklimaat1/gedragscodes-sport/ 

Aanvullend op deze algemene regels voor sportend Nederland heeft de Stichting Topschaatsen Fryslân haar beleid in beleidslijnen geformuleerd welke terug te lezen zijn via deze link: https://knsb.nl/veiligsportklimaat/veilig-schaats-en-skateklimaat1/gedragscodes-sport/

2• Publiceren van de gegevens van het algemene vertrouwenspunt en de STF-vertrouwenscontactpersonen:
Algemeen vertrouwenspunt van NOC*NSF is beschikbaar voor alle aangesloten bonden. centrumveiligesport@nocnsf.nl De KNSB heeft algemene vertrouwenscontactpersonen, zij zijn rechtstreeks te bereiken via onderstaande gegevens: Maaike Pekelharing; m.pekelharing@knsb.nl of 06-14794824 KNSB; info@knsb.nl of 088/4892000
De gegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de Stichting Topschaatsen Fryslân zijn onderstaand te lezen.  Men kan hier terecht voor een eerste opvang, vragen en advies over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Deze vertrouwenscontactpersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

3• Het wijzen op het meld- en de gedragscodes en voorbeeldprotocollen.
Deze protocollen beschrijven  hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. www.centrumveiligesport.nl
De volgende punten worden op deze website besproken: wat seksueel misbruik is, signaleringstaak medewerkers, meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik, voorlopige zwijgplicht na een melding en hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik.

4• Vertrouwenscontactpersonen Stichting Topschaatsen Fryslân 
Het bestuur van de STF heeft  2 vertrouwens-contactpersoon, als tussenpersoon / eerste vraagbaak aangesteld.

5• Het bestuur van de STF heeft het Gewest Fryslân aangemeld bij het NOV (Nederlandse Organisaties vrijwilligerswerk) om de procedure in werking te stellen tot het digitaal aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle vrijwilligers in het Gewest die met minderjarigen werken. Op dit moment hebben alle gewestelijke trainers een VOG-verklaring, evenals de bestuurs- en commissieleden binnen STF.

Vertrouwenscontactpersonen Stichting Topschaatsen Fryslân

Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht wanneer je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je wordt geïntimideerd, of gediscrimineerd of als er andere problemen spelen. Soms is het voldoende om je hart te luchten en te vragen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenscontactpersoon kan met je meedenken en je adviseren hoe je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. Een vertrouwenscontactpersoon spreekt vertrouwelijk met je en kan de plegers alleen na jouw toestemming op hun gedrag aanspreken of de leidinggevenden op de hoogte stellen. Als vertrouwenscontactpersoon hoop je van harte een luisterend oor te kunnen bieden mochten er zich problemen voordoen die je graag in vertrouwen wilt delen. Mocht je behoefte hebben om een gesprek hierover aan te willen gaan, dan kun je contact opnemen met onderstaande vertrouwenscontactpersonen.

Even voorstellen..

Monique de Wolff

Mijn naam is Monique de Wolff – van Duren en ik ben sinds juni 2021 aangesteld als vertrouwenspersoon bij het Gewest Fryslân. Ik woon met mijn gezin in Heerenveen en ik ben werkzaam als docent Biologie en ondersteuningscoördinator bij het OSG Sevenwolden locatie “de Buitenbaan “ te Heerenveen. Bij mijn functie als ondersteuningscoördinator fungeer ik als aanspreekpunt indien leerlingen leer – en/of gedragsproblemen ervaren en regel dan passende ondersteuning. In deze functie ben ik uiteraard gewend om met vertrouwelijke kwesties om te gaan. Je kunt bij mij terecht, als je vindt dat je onjuist behandeld bent, (seksuele) intimidatie of agressie/ geweld hebt ervaren, vervelende gevoelens aan een bepaalde situatie over gehouden hebt of gewoon even je hart wil luchten. Gesprekken die je met mij voert hebben, naast grote zorgvuldigheid van mijn kant, een vertrouwelijk karakter. Ik zal mijn uiterste best doen om je te helpen bij het oplossen van je problemen, voor je bemiddelen in bepaalde situaties of ervoor zorgen dat jouw melding of klacht bij de juiste personen terechtkomt.

Mijn telefoonnummer is: 06-54224263 en mijn mailadres: moniquevanduren@upcmail.nl

André Walrecht:

Mijn naam is André Walrecht, gelukkig getrouwd, vader van twee dochters en inmiddels ook opa. De schaatswereld is mij niet helemaal vreemd. Ik ben voorzitter geweest van STC Rutten, de TC Langebaan (Friesland) en de baancommissie. Daarnaast ben ik de trotse bezitter van het Elfsteden Kruisje. In het dagelijks leven werk ik als docent Nederlands en Duits op OSG Sevenwolden waar ook een topsportacademie (TAN) is gevestigd. Op deze school ben ik ook vertrouwenspersoon. Zie hier de link naar de rol van vertrouwenspersoon van het Gewest Fryslân. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als er sprake is van ongewenste situaties/ ongewenst gedrag, je daar melding van wil doen of je je hart daarover wilt luchten of iemand zoekt die je terzijde kan staan met raad en advies. Voorbeelden zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld en pesten. Als vertrouwenspersoon wil ik een positieve bijdrage leveren aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klager. Hij doet dit onder andere door nooit te handelen buiten medeweten van de klager om en door de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Ook bij het schaatsen moet iedereen zich veilig voelen. Mocht dit voor jou echter niet zo zijn dan hoop ik er voor je te mogen zijn. Sterker nog; dan wil ik er voor je zijn!

Ik ben te bereiken: Mobiel 06-10514181 of via mijn mailadres: a.walrecht2@upcmail.nl

Sponsoren / Partners / Suppliers