Preventiebeleid

Preventiebeleid Grensoverschrijdend gedrag Gewest Friesland

Algmeen

Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten.

Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één op één situaties maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Facebook).
Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend. Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is.
De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd.  

Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social-) media naar buiten komt heb je niet in de hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag er één teveel vinden! De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bijv. seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

In het bestuurlijk overleg van de STF (Stichting TOPschaatsen Fryslan) zijn een aantal (beleids)maatregelen besproken en vastgesteld voor het Gewest Friesland om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

1) Als eerste via de website de vrijwilligers bewust maken van de gedragscodes, mede door het verwijzen naar het voorlichtingsmateriaal van NOC*NSF www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag., de website van de knsb, veilingschaatsen skateklimaat en de website van het Centrum Veilig Sport Nederland ( CVSN)

2) Het publiceren van de gegevens van het algemene vertrouwenspunt en de STF vertrouwenscontactpersonen..

Het algemene vertrouwenspunt van NOC*NSF is beschikbaar voor alle aangesloten sportbonden.
De Knsb heeft op dit moment  2 algemene vertouwenspersonen, zij zijn rechtstreeks te bereiken of via de servicedesk van de KNSB:

De gegevens van de STF vcp’s zijn  hierna  te vinden onder het kopje vertrouwenspersonen. Men kan hier terecht voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande grensoverschrijdend gedrag in de sport. Deze vertrouwenspersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

De gegevens van de STF vcp’s zijn te vinden onder het kopje Vertrouwenspersonen 

3) Het wijzen op het meld en de gedragscode voorbeeld protocollen

Deze  protocol beschrijven  hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. www.centrumveiligesport.nl

De volgende punten worden op deze website besproken: wat seksueel misbruik is, signaleringstaak medewerkers, meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik, voorlopige zwijgplicht na een melding en hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik.

4) Het bestuur van de STF heeft  2 vertrouwens-contactpersoon, als tussenpersoon / eerste vraagbaak aangesteld 

5) Het bestuur van de STF heeft het Gewest Fryslan aangemeld bij het NOV (Nederlandse Organisaties vrijwilligerswerk) om de procedure in werking te stellen tot het digitaal aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle vrijwilligers in het Gewest die met minderjarigen werken.

Op dit moment hebben alle gewestelijke trainers een VOG verklaring, evenals de bestuurs- en commissieleden binnen STF.

6) Na bevestiging van de aanmelding heeft de Stichting digitaal (gratis) de mogelijkheid om VOG’s  aan te vragen. Dit gebeurt door het klaarzetten van de aanvraag voor de vrijwilliger. Hiervoor zijn naam, geboortedatum en mailadres nodig. Daarna ontvangt de vrijwilliger een email van Dienst Justis met daarin een link om de aanvraag definitief te maken. Dit is een doorlopend proces en vraagt voortdurend aandacht bij elke nieuwe vrijwilliger.

Sponsoren / Partners / Suppliers